ANBI-instelling

Kulturhus de Eendracht in Giethoorn is een ANBI-instelling.
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.
De giften aan een ANBI-instelling zijn  fiscaal voordelig.

Naam:  Stichting Kulturhus Giethoorn
Kulturhus De Eendracht
Adres:  Eendrachtsplein 1
8355 DL Giethoorn
Contact:   0521 36 00 63
info@kulturhusgiethoorn.nl
RSIN nummer: 8157.84.806
Kvk nummer: 05078752


Omschrijving doel van de stichting:
Stichting Kulturhus Giethoorn heeft primair als doel de multifunctionele accommodatie voor de inwoners van Giethoorn te bestemmen voor sociale, maatschappelijke, medische, educatieve en/of culturele doeleinden en daarmee aanverwante activiteiten. Het bevorderen van de leefbaarheid in Giethoorn, door het organiseren van een veelzijdig acitviteitenaanbod, waarin de inwoners van Giethoorn zich herkennen.

Samenstelling van het dagelijks bestuur

Voorzitter:   Marco Veen
Penningmeester: Feiko Jager
Secretaris: vacant
Algemeen bestuurslid: Marry Gorte
Algemeen bestuurslid: Sabine Pflüger
Algemeen bestuurslid: Salise Bouchhida

Het stichtingsbestuur werkt op vrijwilligers basis. Er wordt geen beloning uitgekeerd in welke vorm dan ook.

Activiteiten:
Kulturhus De Eendracht is een multi-functioneel gebouw, waarin meerdere voorzieningen zijn ondergebracht, zoals kinderopvang, peuterspeelzaal, bibliotheek, fysiotherapiepraktijk en zorggroep. Tevens beschikt het Kulturhus van Giethoorn over kantoor- en vergaderruimten. Daarnaast is er een multifunctionele zaal, waarin gesport wordt door onder andere de beide basisscholen van Giethoorn en sportverenigingen. Tevens wordt het Kulturhus ook gebruikt voor het organiseren van cabaretvoorstellingen, filmhuis, markten, Sinterklaasintocht, dans-, muziek- en clubavonden, exposities etc.   

Vrijwilligers:
Naast het beheer & management kent het Kulturhus van Giethoorn tientallen vrijwilligers, die zich inzetten voor onder andere het organiseren van activiteiten, barwerkzaamheden en hand- en spandiensten.

Financieele huishouding:
Stichting Kulturhus Giethoorn heeft een accountant die elk jaar onze boeken na kijkt en de wettelijke verplichte rapportages deponeert bij de kamer van koophandel.

Balans per 31 december 2018      
         
ACTIVA     PASSIVA  
         
vaste activa € 2   eigen vermogen € 22.475
vlottende activa € 106.498   voorzieningen € 74.150
      kortlopende schulden € 9.875
         
         
  € 106.500     € 106.500
         
         
Winst en verliesrekening over 2018  
         
opbrengsten € 126.965      
kosten -€ 142.047      
         
         
resultaat -€ 15.082